På en tidligere version af dotninjas.dk kunne man finde en artikel om hvordan man kompilerer et udtryk til funktioner som kan bruges som plugin i egne beregninger - ved at benytte den indbyggede C# compiler. Jeg vil forsøge at genopfriske lidt for artiklen, men vil denne gang compile Lambda udtryk som f.eks.

  1: x => x * 2;

Vores specialiserede interface erstattes nu af Expression<T> (i dette tilfælde Expression<Func<double, double>>). Dette er naturligvis intressant hvis man ønsker at arbejde videre med expression træet, f.eks. hvis man ønsker at differentiere udtrykket. Hvis man blot ønsker at beregne funktionsværdier anbefaler jeg at man returnerer Func<double, double> delegaten direkte, idet der skal kaldes Compile på et lambda udtryk for at få delegaten vi skal evaluere med - man kompiler altså i to omgange.

Grundlæggende er det dette stykke kode vi ønsker at compile runtime:

  1: using System; 
  2: using System.Linq.Expressions; 
  3:  
  4: public static class LambdaParser 
  5: { 
  6:  public static Expression<Func<double,double>> Parse() 
  7:  { 
  8:   return {expression}; 
  9:  } 
 10: } 

Vi skal blot erstatte {expression} med det ønskede udtryk som skal være en funktion med et enkelt argument af type double og return værdi double, eller f:R->R som man siger på matematisk. Man kunne også lægge sig fast på at variablen hed x og erstatte {expression}; med x=>{expression};

Jeg har valgt C# men man kan også vælge VB eller et andet sprog hvis blot man har en passende CodeDomProvider.

  1: CSharpCodeProvider provider = new CSharpCodeProvider(); 

Brug evt. en Dictionary med CompilerVersion="v3.5" hvis du har behov for en specific version, ellers brug config filen. Ellers skal vi blot definere vores referencer og kompile koden:

  1: CompilerParameters cp = new CompilerParameters(); 
  2: cp.GenerateInMemory = true; 
  3: cp.ReferencedAssemblies.Add("System.Core.dll"); 
  4:  
  5: CompilerResults cr = provider.CompileAssemblyFromSource(cp, code); 

Husk at checke for kompilefejl (se cr.Errors.HasErros), for der bliver ikke kastet en exception. Herfra er der 3 linjer kode til vi står med vores lambda udtryk:

  1: Type parserType = cr.CompiledAssembly.GetType("LambdaParser"); 
  2: MethodInfo mi = parserType.GetMethod("Parse"); 
  3: var f = (Expression<Func<double,double>>)mi.Invoke(null, new object[] { })); 

Jeg lader det være op til læseren at indkapsle koden i en genbrugelig klasse og tilføje bells and whistles. Ekstra referencer vil være en oplagt mulighed for udvidelser. En anden oplagt mulighed er at indføre en potens funktion hvad man skal bruge matematiske formler. Det kræver dog at man parser udtrykket lidt mere end blot en søg og erstat, f.eks.

  1: x+x^2 -> x + Math.Pow(x, 2) 

Her skal Math.Pow funktionen indsættes efter plus tegnet, mens den skal indsættes efter parentens i dette udtryk

  1: (x+1)^2 -> Math.Pow(x+1,2) 

Heldigvis skal de øvrige operatorer behandles ens, så det kun er parenteser vis skal ta' højde for.

  1: public static string ReplacePower(string s) 
  2: { 
  3:  int powerIndex = s.IndexOf('^'); 
  4:  if (powerIndex > 0) 
  5:  { 
  6:   string right = s.Substring(powerIndex + 1); 
  7:   string left = s.Substring(0, powerIndex); 
  8:  
  9:   int leftStart; 
 10:   int rightEnd; 
 11:  
 12:   if (left[left.Length - 1] == ')') 
 13:   { 
 14:    leftStart = FindStartParenthesis(left) - 1; 
 15:   } 
 16:   else 
 17:   { 
 18:    leftStart = left.LastIndexOfAny(opChars); 
 19:   } 
 20:   if (right[0] == '(') 
 21:   { 
 22:    rightEnd = FindEndParenthesis(right); 
 23:   } 
 24:   else 
 25:   { 
 26:    rightEnd = right.LastIndexOfAny(opChars); 
 27:   } 
 28:  
 29:   string s0 = left.Substring(0, leftStart + 1); 
 30:   string s1 = left.Substring(leftStart + 1); 
 31:   string s2 = rightEnd >= 0 ? right.Substring(0, rightEnd) : right; 
 32:   string s3 = rightEnd >= 0 ? right.Substring(rightEnd) : string.Empty; 
 33:  
 34:   return ReplacePower(string.Format("{0}Math.Pow({1},{2}){3}", s0, s1, s2, s3)); 
 35:  } 
 36:  return s; 
 37: } 
 38:  
 39: private static char[] opChars = new char[] { '+', '-', '/', '*', ' ', ',' }; 
 40:  
 41: private static int FindStartParenthesis(string s) 
 42: { 
 43:  int index = s.Length - 1; 
 44:  int parCount = 0; 
 45:  
 46:  while (index >= 0) 
 47:  { 
 48:   if (s[index] == ')') parCount++; 
 49:   if (s[index] == '(') parCount--; 
 50:   if (parCount == 0) return index; 
 51:   index--; 
 52:  } 
 53:  return index; 
 54: } 
 55:  
 56: private static int FindEndParenthesis(string s) 
 57: { 
 58:  int index = 0; 
 59:  int parCount = 0; 
 60:  
 61:  while (index < s.Length) 
 62:  { 
 63:   if (s[index] == ')') parCount--; 
 64:   if (s[index] == '(') parCount++; 
 65:   if (parCount == 0) return index; 
 66:   index++; 
 67:  } 
 68:  return index; 
 69: } 

Med FindEndParenthesis metoden skulle det også være nemt at erstatte diverse matematisk funktioner
med deres System.Math ekvivalenter som cos -> Math.Cos og sin -> Math.Sin.

Det var lide kode til at komme igang med din egen runtime expression parser - uden at der er nogen garanti for at det virker. Husk i det mindste at indsætte diverse checks så det ikke brager ned midt i en vigtig beregning.